TOMI Home Page

םות תא חיוורהל הווקתה
רב-סטוק ןח תאמ
בלתשהל הווקת םהל תנתונ ,סאבול תטיש ,םיטסיטוא םידליב לופיטל לארשיב השדח הטיש
אירבהל וליפאו הרבחב


רביד אל ,ןיע רשק רצי אל םות .טסיטוא אוהש וירוה וליג ,יצחו הנש ןב סקאס םות היהכ
אוה .בושו בוש טרס ותואב הפצו היזיוולטב ההב אלא ,קחיש אל אוה .הביבסל ביגה אלו
םות תא ןחבאש תווצ .םעפ רחא םעפ וידיב ףפונו ויתועבצא תוצק לע ךלה ,תולועפ לע רזח
רמאנ ,סקאס םדאו תירש ,וירוהל .םישדוח השולש ןב קונית לשכ אוה ולש דוקפתהש עבק
,םיזורח ליחשהל םימיה תוברב חילצי אוה ,השק דובעי אוהו םיצמאמ םותב ועיקשי םאש
םע היהי המ' יתבשח" .סקאס םדא רמוא ,"תומל יתיצר" .לכה הז .םיירפסמב רוזגלו ץופקל
תושעל לכוי ילש דליהש םומיסקמהשכ תויחל לכוא ךיא ,םהל היהי םעט הזיא ,ילש םייחה
."'?םיירפסמב רוזגל הז

.ףוס לש גוס הז .רמגנ הז לבא ,ארונ הז ,תמ ךלש דלישכ .תווממ עורג רתוי הז" :תירש
ךלוה ךלש דליה .שדחמ םוי לכ ךינפל תמ ותוא האור התאו ,ךלומ אוהו ,דלי ךל שי ןאכ
."סופתלו די טישוהל לוכי אל התאו ךיניע דגנל םלענו

הנוע אוה .רדרדיהל לדח ובצמ .ןיע רשק רצוי רבכ םות ,ירחא םישדוח העבראו הנש
בכור ,םיעושעשה ןגבו לוחה זגראב קחשמ ,ופוג ירביא לכ תא תוהזל עדוי ,ול םיארוקשכ
אוה לבא ,רבדמ אל ןיי דע אוה .וליגל תומיאתמש תוינכט תולועפ עצבמו םיינפוא לע
לופיטה תטישב וב םילפטמ םה ,טסיטוא אוהש םדאו תירש וליג זאמ .למלמל ליחתמ
ומכ תובכרומ ןה וליפא - תומישמ תקולח לע רקיעב תססובמה - סאבול תטיש - יתוגהנתהה
המישמ תת לכב הטילש לע סרפל הכוז דליהשכ ,םייתגרדה םידעצ תרדסל - תרושקתו הפש
.וזכ

םירושיכ דמללו תויוצר אל תויוגהנתה םילעהל תוסנמש ,יתוגהנתהה יונישה תוקינכט
לש תיבקעו תינבומ הטישב ,עובשב תועש 40 ,הבר תויביסנטניאב תומשוימ ,רתוי םייואר
זא םג לבא ,ךליאו שמח ליגמ הנטקו תכלוה לופיטה לש ותעפשה .ריעצ ליגמו דחא לע דחא
.תוליעי לש תמיוסמ הדימ הל שי

רבעב ונחבואש םידלי .יופיר לע וליפאו החלצה יזוחא 50 לע םירבדמ םינותנה
ןיבו םניב ןיחבהל ןתינ אלו םיליגר רפס יתבב םיבלושמ וז הטישב ולפוטו םיטסיטואכ
םידליה בצמ םיחלצומ תוחפה םירקמב םג .תיביטינגוקו תיתרבח הניחבמ םיליגר םידלי
םימעפל ךא תיביסנטניא הרוצב םינש שולשכ ךשמנ וז הטישב לופיטה .תרכינ הרוצב רפתשמ
.רתוי ךרוא


ורכמנ תינוכמהו םיתבה
ולע םה טסיטוא םנב יכ וליגש רחאל .םות ביבס רקיעב םדאו תירש לש םהייח םיבבוס םויה
םיתבה ינש תא ורכמ םה .דליב םנמז לכ תא עיקשהל וטילחהו לארשיל ןוטגנישוומ
,םות לש םיטסיפרתל בורק ,הרוכש הרידב םירג םה םויהו םהל התיהש הרקיה תינוכמהו
.רוכש םהלש טוהירה וליפאשכ

.םידבוע םניא םה םויה .חילצמ קסע םהל היה תירבה תוצראבו םעוצקמב ןיד יכרוע םהינש
חור ךרוא ,תונלבס דואמ הברה .םותל שדקומ םנמז עובשב םימי העבש ,הליל דע רקובמ
,שדוחב לקש ףלא 15-כ :לופיטה תולע .וז הטישב םישרדנ ףסכ טעמ אל םג לבא ,הנומאו
תחקפמו םיטסיפרת העברא - םותב םילפטמש ינוציחה תווצה ישנא השימח ןיב םיקלוחמה
דליל רוזעל רקיעה ,תינוכמה תא ,םכלש תיבה תא ורכמת' םישנאל תרמוא ינא" .תחא
ףידע אל ?טסיטוא דליה םא וטואב וא תיבב תבשל הווש המ ירה" ,תירש תרמוא ,"'םכלש
."?ךלש דליה תא ליצהל לבא שוכר ילב תויהל

תא שידקמ ינא .ייח לכ אלכב תבשל תפכא אל .ךירצ םא עשפל וליפא הנופ יתייה" :םדא
,עמשת' דחא םוי ול דיגהל לכוא אל .ינממ הז תא הצור ימותש עדוי םגו ילש דליל ייח
וטואה תא רוכמל יתיצר אל יכ ,שיש בוט יכה לופיטה תא ךל תתל ףסכ יל היה אל ,ימות
."ול רוזעל יתלוכיבש לכ השוע ינאו ילמרונ תויהל הצור ימות .'

תאמ ,(Let Me Hear Your Voice) "ךלוק יעימשה" רפסה תירבעב רואל אצי רבעש עובשב
יתימאה םרופיס תא רפסמ ,םינש רשע טעמכ ינפל תירבה תוצראב אציש ,רפסה .סירומ ןירתק
,םיליגר רעונ ינב םויה םהו סאבול תטישב ולפוטש ,ןירתק לש םיטסיטואה הידלי ינש לש
ןתנש ךרד ץרופ רפסב רבודמ .ילמרונ םהייח חרואו הליגרה ךוניחה תכרעמב םידמולש
.םיבר םירוהל הווקת

ינפל .םיטסיטואב לופיטב דובכ לש םוקמ סאבול תטיש הספת תירבה תוצראב רפסה אצי זאמ
אוה סאבול לש יתוגהנתהה לופיטה יכ רתיה ןיב רפסמש רמאמ "קיווזוינ"ב םסרופ שדוחכ
ןהידליב תולפטמ תוחפשמ 45-כ קר לארשיב .תירבה תוצראב םזיטואב לופיטל טרדנטסה םויכ
.וזה הטישב

םגרתל וטילחה ,םזיטואמ יופיר לע םצעב רבדמה רפסה לש ותובישחל םיעדומ ,םדאו תירש
םישוע םה ,הנשכ ינפל ,ןאכל ועיגה זאמ .לארשיב רואל ואיצוהלו תירבעל םתמזויב ותוא
ימות תתומע תא ומיקה םה .םיטסיטוא םידלי ןהבש תורחא תוחפשמל םג עייסל םתלוכיבש לכ
זכרמו ,םירוהל ןויעו עדימ זכרמ :םירושימ ינשב תלעופה ,(וידחי םיבאשמו הווקת)
לכל תומאתומה תויתוגהנתה הדובע תוינ כות קפסמה ,סאבול תטיש יפל יתוגהנתה לופיט
.דלי

אל הז םזיטואש" ,תירש תרמוא ,"ילמרונ תויהל לוכי ונלש ימותש דוסה תא תעדוי ינא"
םיעדוי ונחנא ?םירחא םירוהל הז תא הלגא אל ינא ךיא .אפריהל רשפאשו תוומ ןיד רזג
לכל .הזל ופשחיי אל םירחאש ןגוה אל הז .תונורתפ אוצמל ונל לק ,םידמולמ ,תילגנא
."ולש דליה תא ליצהל תונמדזה העיגמ דחא


הכמה
תירבה תוצראמ עיגה אוהו ןאכ הלדג איה .םיעשתה תונש תישארב לארשיב וריכה םדאו תירש
םה .הרבחה לש תוריכמה תגיצנ התיה תירש .לארשיב םיקסעב עיקשהל התצרש הרבח םע
אלש וטילחה רבד לש ופוסב .םיטפשמ ודמל םש ,תירבה תוצראב ררוגתהל ורבעו ובהאתה
הרשעו םייתנש ינפל ,םות ,רוכבה םנב תדיל תא .םיקסעב אלא ,ןיד תכירעב דובעל
םיססובמ ויהי זאו דומלל ומייסיש ירחא דלווייש וצר .םיטרפ יטרפל וננכת ,םישדוח
דימ דלונ ימותשכ" ,תירש תרמוא ,"דליל םינש הברה ךכ לכ וניכיח" .תיסחי םייונפו
.הנשמ תוחפ ןב היהשכ הפוריאל ותיא ונעסנ .רפס תיב הזיאלו ךלי אוה ןג הזיאל יתבשח
,קונית הזיא' יתרמא ןמזה לכ .םולשל םלוכל ףפונמ ,קוחצמ לגלגתמ ,ךייחמ היה אוה
.ותוא דמלל ,ותוא קנפל ,םלועב לויטל ותוא תחקל וניצר .'ול שי תרגוב העבה הזיא
."ונב הכיה הז םואתפו שיש םיבוט יכה םירוהה תויהל וניצר

עגמ קתינ אוה יצחו הנש ןב םות היהשכ .םזיטואל תנווכתמ איה ,הכמה לע תרבדמ תירששכ
תנואתב םואתפ עגפנ ולש חומה וליאכ היה הז" .ול ויהש םירושיכהמ דביאו הביבסהמ
אלא ,דימ ךכב וניחבה אל םה ןכלו יתגרדה היה ךילהתה .םדאו תירש םירמוא ,"השק םיכרד
התואב .היזיוולטב וא בשחמב זכורמ אוהש וחינה םה .תונוש םיכרדב ק ותינה תא ושריפ
הדילה .הריד ורבע םהו (םישדוח העבראו הנש ןב םויה) רואיל ,ינשה םנב דלונ הפוקת
ךירצשו יאמצע רתוי תויהל הארנכ הצורש ,םות לע הארנכ ועיפשה ,םהל ורמא ,רבעמהו
התאר אלש רחאל ,תירבה תוצראב רוקיבל תירש לש המא העיגה רשאכ קר .ושפנל ותוא בוזעל
.ומלועב רוגס אוהש .ביגמ אל דליהש וניבה םה ,הכורא הפוקת םות תא

הקידב לבא .ביגמ אלו לכתסמ אל אוה .שריח דליהש םיבשוח" ,םדא רמוא ,"ןושאר בלשב"
ילש אמא .ןאכ רתתסמ רחא והשמש יתנבה יכ ,הבזכא התיה תאז .עמוש אקווד אוהש התלעה
אוהש ונבה םימוד םידלי םע תורכיהו ימותב תוננובתה ךותמו דחוימ ךוניחל הרומ
רוזחת ,גאדת לא' רמא אוה .'קתוש ילש דליה' ול יתרמאו םידליה אפורל יתכלה .טסיטוא
.'םזיטוא הפ האור ינא לבא' אפורל יתרמא .יתרתיו אל .'שולש-םייתנש ןב היהישכ ילא
ילע לכתסה אפורה .'טסיטוא ילש דליה' דיגהל ובאט הז יכ ,הרוסאה הלימב יתשמתשה
אוה .'הז תא דיגת לא .טסיטוא אל אוה' יל רמאו םות לע לכתסה אוה ךכ רחא .םלהב
."ירטסיה אבא ינאש ןווכתה


דוביאל ךלה דליה
.אשונה לע םיבר םירפס ןימזה אוה .טנרטניאהמ םזיטוא לע דומלל לחהו התיבה ךלה םדא
םיבר םירוה ומכ .רחואמ רבדל ולחהש םידלי לע םירופיס רוקחלו אורקל הכישמה תירש
,רבדל ולחה שש ליגב עתפל זאו ורביד אלש םידלי לע תודגאב תווקת ולת םה ,םיטסיטואל
.תיסחי רחואמ ליג דע קתשש ןייטשנייא טרבלא ןואגה לש ורופיסב וא

לע יתסעכ .ןימאהל יתיצר .הלקה יתשגרה" ,תירש תרמוא ,"םזיטוא אל הזש רמא אפורהשכ"
אל הז ?הז תא תנמזה המל' ול יתרמא .'םזיטוא' רפסה היה ןימזהש םירפסה ןיבש םדא
לכתסת ,ימות' יתיכב .הנוע היה אל אוהו ול יתארק ,םיידיה לע ימות תא יתקזחה .'ימות
תא יל בנגו אב והשימ וליאכ הז .הנווכב וליאכ ,ךופה לכתסמ היה אוהו ,'לכתסת ,ילא
םיבייחש יתעדי .טסיטוא ימותו קדוצ הארנכ םדאש יתנבה .דוביאל ךלה דליה .דליה
."ןמז ןיאש ,ותיא דובעל ליחתהל

רתוי הזמ תאצל ולש יוכיסה הככ ,םדקומ רתוי טסיטוא דליל עיגמ התאש לככ" :םדא
אפורהש זאו שולש-םייתנש ןב היהי ימותש תוכחל יתלוכי אל .ןמזה דגנ ץורמ הז .לודג
הלוח ;םוריח הרקמ הזש ,ןמז יל ןיאש ,טסיטוא אוהש יתעדי .רדסב אל והשמש יל דיגי
,רבוע ןמזהש לככו םוי לכ םיבו שח םירבד דבאמ טסיטוא דלי .יטירק הז תוומל םמדמ
."רימחמ ובצמ

היהי' םירמוא .טשפתמו טשפתמ הז .רבד ותוא ,שארב לודיג ,ןטרס ומכ הז" :תירש
ןב קונית ,ונלש ןטקה דליה תא יל היה .םואתפ רדתסי אל הזש תעדוי תא לבא ,'רדסב
."המר התואב ויה םה .לדבה םוש םהיניב היה אלו - ימות תאו םישדוח השולש

?םימשא םתשגרה -

אל והשמ ילואש יתבשח .יטנג ילוא הזש ,םויה הב ןימאמ אל ינאש הירואת שי" :םדא
."ילש םינגהמ הז ילוא ,יתיא רדסב

ךרד לכב רשק ותיא רוציל וסינ םה .םותל םנמז תא ושידקהו דובעל וקיספה םדאו תירש
האפרמ ,תיגולוכיספ םהב ,עוצקמ ישנא לש תווצ .ןובס תועוב ,םיריש ,םידוקיר ;תירשפא
תיזחתה תא םהל ןתנו קונית לשכ איה םות לש ותמרש םהל רמא ,תילאיצוס תדבועו קוסיעב
.םהל רמול זעה אל שיא טסיטוא הלימה תא .ודיתע יבגל השק

ורמא ,'תושעל המ ןיא' .תובוצע םייניעב םהב וטיבה ןוטגנישווב םילוחה יתבמ דחאב
לצא העש יצח דועו תרושקת תיאנילק לצא עובשב העש יצח לש לופיט לע וצילמה .םהל
לפטל וטילחהו סמיס ןירתק לש רפסה תא ואצמ םה .הזב וקפתסה אל םה .קוסיעב האפרמ
.יופיר לע הרבידש הדיחיה ,סאבול תטישב םותב


םימלענ םירבחה לכ
וילאש םומיסקמה ויפלש השקה ןידה רזג תא ועמש םה ,טסוגוא עצמאב ,הרבעש הנשב קר
םתיאו ץראב ויה רבכ םה ,רבמטפסב ,שדוחמ תוחפ ךותבו םיירפסמב הריזג היהי ימות עיגי
.םיעוצעצ תואלמ םייתשו םידגב םע םייתש ;תודווזמ עברא

יתרמא דימתש יתרכז" .םדא רמוא ,"שדחמ ימצע תא איצמהל ךירצ ינאשו יתתמש יתשגרה"
תוצראב שפחל לוכי ינאש יתעדי .שדח םלוע אוצמל יתאב זא ,לארשיל אובא תומאש ינפלש
דוע םרובעב היהי ימות .המשנ םהל היהת אל לבא ,םיראת תורשע םע םירוטקוד תירבה
."תרחא היהי הז ץראבש יתנמאה .רפסמ

?הביבסה הביגה ךיא -

בלשב .השק דואמ הז .םימלענ םה .ךירבח לכ תא דבאמ התא טסיטוא ךלש דליהשכ" :תירש
הארנו הכנ דליהשכ .'רדהנ דליה ,םכלש ןוימדב הז' ונל ורמא .ולכיע אל םישנא ןושאר
םידלי םה םיטסיטוא םידלי .םומה תא תוארל םיפצמש ,םישנאל רתוי לק וליאכ רדסב אל
היהיש ,ונממ םיצור םתא המ ,הפי דלי הזיא' ונל ורמא םישנא .םיכאלמ ומכ ,םיפי
שי .ונל חונ םתיא .ימות ומכ םידלי םע הלאכ םה ונלש םידיחיה םירבחה םויה .'?םלשומ
אל ץוחבמ והשימ .תושעל דוע רשפא המו ונלשכנ הפיא ,ונחלצה הפיא ,ונישע המ לע תוחיש
."ןיבהל לוכי תמאב

?תורעה ול םיריעמ ם תא -

אל םתא' םירוהה לע םילכתסמ רשי ,והשמ רבוש וא חרוצ ,רזומ גהנתמ אוה םא" :תירש
זא ,בבותסמ אוהו הדעסמל ותוא םיחקול .םיער םירוה ונחנא וליאכ ,'?ךנחל םיעדוי
."'?טקשב תבשל לוכי אל אוה המל' רמוא רצלמה

'?טסיטוא אוהש ללגב' הלאכ םירקמב םינוע אל םתא -

."יטרפ ןיינע הז יכ ,אל" :םדא


הלחתהמ לכה דמלל
ךותמ הצובק תת לצא עיפוהש םורדניסכ רנאק ואל ידי לע '43 תנשב רבכ ןחבוא םזיטואה
לש םיוסמ ךרעמ ידי לע הערפהה הנייפוא זא .םינרפוזיכס ובשחנש םידלי תצובק
.הפש לש תמייק אל וא הלד תוחתפתהו תיתרבח תודדובתה ןה ןהבש תוטלובהש ,תויוגהנתה

,םיחמומה ןיב סוזנסנוק היה ,םזיטוא לע םייהלטב ונורב לש ורפס תובקעב רבעב
םע קר אל דדומתהל וצלאנ םישישהו םישימחה תונש לש תוהמאה .הרק םאב ורוקמ םזיטואהש
הרורב אל ןיידע םויכ .בצמל ומרג ןהש המשאה םע םג אלא ,טסיטוא דלי לודיגבש םיישקה
.תיטנוולר הניא םייהלטב תיירואת ךא ,םזיטואל תקיודמה הביסה

רבעב םא .תונורחאה םינשה רשעב ומצע תא עבירו לדגו ךלוה םיטסיטואכ םינחבואמה רפסמ
הלא םה םויה ,תודסומב םהידליל אצומ ושפיח וא םהייחל ץק ומש םיטסיטואל םירוה
העובה תא ץצופל םישקעתמ םה ,סאבול ומכ .רגתסהל דליל םינתונ אל םה ;תופרהל םיברסמ
תיאנילק לצא םייעובש דח םירועיש וא ,רטאיכיספ וא גולוכיספ לצא לופיט .וביבסש
תא ובהאת םא' יל ורמאש הלאכ ויה ןיידע" .םיקפסמ םניא רבכ קוסיעב האפרמ וא תרושקת
תא תבהוא ינא" .תירש תרמוא ,"'הבהא ךירצ אוה .םכלש םלועב תויהל הצרי אוה דליה
."?רזוע הז המו תוומ דע ילש דליה

סאבול לצא .תירבה תוצרא ,סל'גנא סולב ייא.לא.יס.וי תטיסרבינואב לעופו יח סאבול
זא ,םידמלמ ונחנא הבש ךרדב דומלל לוכי אל דלי םא ,ותטישל .אירב ןויגיה הברה שי
דלי ומכ דומלל לוכי אל טסיטוא .דומלל לוכי אוה הבש ךרדב ותוא דמלל םיבייח ונחנא
וליפא ,המישמ לכ תחקול סאבול תטיש .יח אוה הבש הביבסב הייפצמ דמול אל אוה .ליגר
ךרדב תדקמתמ הלחתהה .רתויב םינטקה היקלחל התוא תקרפמו ,קחשמ וא הבישי ומכ הלועפ
תויוצרפתהו םיצפח תכלשה ומכ ,תומיוסמ תויוגהנתה לש תורידתה תנטקה ;םירבד ינשב ללכ
,הפשב שומישו קחשמ ירושיכ ,בל תמושת ןתמ ,ןיע רשק ומכ תויוליעפ תרבגה לומ ,םעז
.העבצה ומכ תילולימ אל ללוכ

תא איבה סירומ ןירתק לש רפסה קר לבא ,הנש 20-מ הלעמל רבכ ותטישב לעופ סאבול
,תוטיבצו תוקעצ םגו םישנועו םיסרפ לע תססובמ התיה הטישה םעפ םא .העדותל ותטיש
שנועה .רקרק וא טיווקסיב תכיתח תומדב ,הנוכנ הלועפ לכ לע יבויח לומג שי םויה
והשמב רבודמ השעמל הכלהש םירמוא הטישה ירקבמ .דליה לע םיקעוצ אל .הקיתשב אטבתמ
אל ,ירזכא אוה סאבול לש יתוגהנתהה לופיטהש ,םיטובור תריציב ,םיבלכ ףוליאל המודש
.ונלש םלועל ומלועמ תאצל וילע ה פוכו דליה םע םרוז

איצוהל רשפא ללכב םא - םזיטואל ץוחמ דלי איצוהל רשפא יא תונידעבש םינימאמש הלא
.הפרמ אל אוה .םלעיהל דליל תתל אל שקעתמ טושפש ,סאבול לש וכרדב םיקבד - םשמ ותוא
לש תכמותהו תיעבטה הביבסב ,תיבב דחא לע דחא לופיטב רבודמש הדבועה ,תויביסנטניאה
קיר דחא עגר דליל תתל ברסמ סאבול .תועמשמ ילעב םה הלא לכ - דואמ ריעצ ליגמו ,דליה
אלו טסיטואה לש ישגרה ומלועל הסינכ לע ןמז זבזבמ אל אוה .תויטסיטואה ויתויוגהנתהל
.יביספ תויהל ול חינמ

.םייק היה אל ונלש דליה סיסבב" .םדא רמוא ,"היח ומכ אוה וב םילפטמ אלש טסיטוא"
אוה .םדא ןב ונממ השעש המ לכ ,רשקת אל ,ביגה אל ,רביד אל .ונתוא האר אל וליאכ אוה
הז תא השוע דלישכ .הביבסל וא ונילא רשק ילב ,ינכמ היה לכה לבא ,בשחמה תא ליעפה
אל ינא .20 ליגב היהי המ בושחל היה ונלש דיקפתה .דומח דוע הז שולש-םייתנש ןב אוהו
סנכיי אוהש הצור ינא .ולש םלועל סנכיהל הצור אל ,ימות לש םזיטואה םע םורזל הצור
לכה ותוא דמלל .שדחמ ותוא תונבלו הזה לוחה ףוע תא תחקל ונטלחה .ונלש םלועל
."הלחתהמ


עובשה לכ הדובע
םישנא תווצ וביכרה םה הצרא םבוש םע .םידלי ןג ומכ םדאו תירש לש םתיב הארנ םויכ
תחקפמהו ,סאבול תטיש תא םתוא ודמיל םדאו תירשש םיטנדוטס העברא ;םות םע דבועש
שי ,בגא ,לארשיב .תווצה לכ לע תחקפמו תאזה הטישב הדבע רבכש ,גנל תאיל (רזיוורפוס)
.יתוגהנתהה לופיטה לע חקפיש םדא חוכב רידא רוסחמ שיו תוליעפ תוחקפמ שמח קר

.םיטסיפרתה םע םירועיש ימותל שי םיירהצב 12 דעו רקובב עשתמ ,עובשב םימי השיש
אצמנש ימ לכש תשרודה ,סאבול לש ותשיגמ קלחכ ,תירשו םדא ותיא םידבוע םיירהצב
דבוע בוש םיירהצה רחא ששל שולש ןיב .ול המאתוהש תינכותה תלעפהל רשכוי דליה תביבסב
שולש קר םיטסיפרתה ותיא םידבוע תבשב .וירוה םע בוש ןכמ רחאלו םיטסיפרתה םע םות
אלל תונרע תועש ול חינהל אל איה הרטמה .וירוה םע הלבמ אוה םויה ראש תאו תועש
.תימתס הייהב ול רשפאל אלו תוליעפ

שי ךיאו םשר םיגשיה הזיא ,השקתמ םות ןכיה תקדובש תווצ תבישי תסנכתמ עובשל תחא
דודיע תואירקב םג אלא ,טיווקסיבב קר אל הכוז אוה תחלצומ הלועפ לכ לע .ךישמהל
.טרופסה םלועמ תוחוקלה החמש תוקעצו

שיהל הצר אוה .הלועפ ףתשל הצר אלו הכב אוה" .תירש תרמוא ,"לבס ארונ ימות הלחתהב"
םירוה שי .םישק דואמ תועובש ויה הלא .ותוא ונחרכה וליאכ ונחנאו אוהש ומכ רא
וליאכ אוה .דליה לש ישוקה תא תוארל ולכי אל יכ ,וקיספה הזה בלשבו לופיטב וליחתהש
ךלש ןטקה דליה הז .'ךממ שורדנו ונתיא בש ,אל' ונרמא ונחנאו 'ימלועב ינא' רמא
אוה ,הפצרל תועיגמ אל וליפא ולש םיילגרה תופכ ,לותיחב ,אסיכ לע ותוא םימש םואתפו
בשייתמ ,רדחל ךלוה ומצעב .החמשב הז תא השוע אוה וישכע .ונממ םישרודו םולכ ןיבמ אל
."ותיא ודבעיש הכחמו

.ולש םלועב ול בוט ילוא ?ךכ לכ וילע תושקהל המל ,תאז לכב -

ךסב אלא ,יטופיש אל ינא .ןוכנ אל הז לבא ,ותוא טפוש ינאש ודיגיש הלאכ שי" :םדא
אל ינא .ילמרונ היהי אוהש הצור ינאו הלוח אוהש עדוי אוה .אירבי ימותש הצור לכה
,ול השק הזו והשמ תושעל ותוא חירכמ ינא יכ הכוב אוהשכ לבא ,ותוא טבוצ אלו קעוצ
."טסיטוא תויהל השק ךכ לכ ירה .ותבוטל הזש עדוי ינא

.יעבט ןפואב םיאב םירחא םידלילש םירבד דומלל ךירצ אוה -

התא .םייפכ אוחמל דמל ימותש יל התארה ,תירזיוורפוסה ,תאיל הלחתהבש רכוז ינא"
?'חומשל ךירצ ינא םייפכ אחומ אוהש ללגבו יצחו םייתנש ןב טעמכ ילש דליה' רמוא
.רשואמ ינא - םויה אוה הפיאו ,ןוסא היה הזש ,ליחתה ימות הפיא האור ינאשכ ,םויה
.םילחי אוהש ענכושמ ינא .ליגר דלי היהי ימות .הזל ץוחמ היהנ ,הככ ךישמי אוה םא
."וב ןימאמ ינא


ןמז זבזבל רוסא
,סמלא ילוא ןאי .ץראל התלע סקאס תחפשמש ירחא השענ טסיטוא ןכא םותש ימשרה ןוחבאה
לארשיל עיגמ סמלא .םידלי המכ קודבל ץראל עיגה ,אקווד ,היגוורונב סאבול זכרמ להנמ
םע סמלא הליב ובש םוי לכ .םיטסיטוא לש תוחפשמ המכ םע רשקב אצמנו םישדוח המכל תחא
םותש םר לוקב רמאש ןושארה היה סמלא .רלוד 1,000 החפשמל הלע ,הלאכ השולש ויהו ,םות
אוה םישדוח העברא ירחא" ,תירש תרפסמ ,"ימות תא ןחבא אוה הנושארה םעפב" .טסיטוא
תא ולבקת םתא' ונל רמא אוה .םישדוח העברא ךותב הנשב םדקתה ימותש רמאו בוש עיגה
."םיליחתמ ייחש יתשגרה .'הרזח םכלש דליה

תתומע .םיטסיטואל םירוהמ םילבקמ םהש ןופלט תוחיש תואמ לע םירפסמ םות לש וירוה
םירבועו םיהמהמתמ תובר םימעפש ,הלא םירוהל רוא ןרקו הווקת תויהל תשקבמ ,ימות
םירזיוורפוס טעמכ ןיאש הדבועה .דליב לפטל וליחתי םרטב תרחאל תחא העימש תקידבמ
אל ,החפשמה ינבמ תשרוד איהש שפנה תומוצעתו סאבול תטיש הכירצמש ברה ףסכה ,ץראב
.םילקמ

לקש 2,000 תרומת תחא לכ ,ימואלה תורישהמ תונב יתש ימות תתומעל וצקוה וישכעל ןוכנ
.לופיטה תולע תא ןיטקהלו תוחפשמה לצא תויטסיפרת תויהלו םלתשהל הנלכותש ,שדוחב
6,000-5,000-כ לש ריחמב םג האלמ טעמכ תילופיט תינכות תתל רשפא ,םדאו תירש תנעטל
.שדוחב םילקש

.םלשי ימ ;ףסכה לע רקיעב אלא ,הטישה לע בוסנ וניא טעמכ חוכיווה תירבה תוצראב
,(טסיטוא דליל םילקש 1,500-כ) החפשמ תלבקמש ימואלה חוטיבה ימד תא איצוהל ,ץראב
ללכ ךרדב" .םדא רמוא ,"הז תא םלשל הכירצ הלשממה" .תוחפשמה לע םולשתה לוע לפונ
טסיטוא תויהל לדג בוט לפוטמ אלש טסיטוא דלי .תויביסנטניא שולש-םייתנשב רבודמ
ילאיצוסה טקפאה לע רבדל אלש ,םינוילימ הנידמל הלעיש ידסומ לופיט ךירצש יסאלק
חיטבמ אל דחא ףא .ןטק דליהשכ הברהב םינטק םימוכס איצוהל ףידע .החפשמל ןדבואהו
."ןומה הזו זוחא 50-כ לש יוכיס שי לבא ,אירבי דליהש

?םזיטואמ אירבהל רשפא -

."םיילמרונה םייחב בלתשהל רשפא" :םדא

דוקפתהו תוילמרונ תורגסמב תובלתשהה תורמלש רמואש ימ שי .חוכיו הז לע שי" :תירש
החינמ ינאש והשמ הז ,תאז תמועל ,באכה .ןכש הנימאמ ינא .רבוע אל םזיטואה ילמרונה
רשי ינא ,וליגל תוילמרונ תויוגהנתה םג ,וישכע השוע ימותש רבד לכ .דימתל ראשייש
תויהל הלוכי אל ינא .'תיטסיטוא תוגהנתה םג תאז לבא ,ןכ ?ילמרונ הז ,עגר' תבשוח
."תששוח ןמזה לכ ינא .תרשואמ תמאב
?הכוב תא -

תרמוא ינא דימת .םלוכ תא קיזחהל הכירצ ינא .קרפתהל ימצעל יתישרה אל םויה דע"
."'בושח רתוי אוה .רשפא יא וישכע .ימצעל תושרהל לכוא םילחי ימותשכ'


ליגר דלי הצור
.סאבול תטישב לופיטה תובקעב םילמרונ םידליכ םידקפתמש םידלי ינש םויה שי לארשיב
םע הלועפ ףתשל תוברסמ תוחפשמה יתש .הליגר ף"לא התיכל ןורחאה שדוחב הלע םהמ דחא
תובזוע ,הרבחב םיבלתשמ םהו חילצמ ןהידליב לופיטהש תוחפשמ ,תירבה תוצראב .תרושקתה
.שדחמ ןהייח תא תוליחתמו ורג ןהבש תונידמה תא

סירומ .תוחפשמ םע רשק תרצוי אל רבכ לבא םיסנכב םיתעל העיפומ סירומ ןירתק םג
איהו ךכ לכ וחילצה ןכלו םיטסיטוא תמאב ויה אל הידלי וליאכ הינפב ונעטש ךכמ העוגפ
םייביטקייבוא םירקחמ שי ,תורחא תוטיש דואמ הברהל דוגינב ןיידע .התריטב תרגתסמ
ךוניחל ךלוה ילמרונה תרגסמב בלתשמ אלש ימ .הטישה תחלצה ידממ לע םייטסיטטס םינותנו
ימות תתומעב םיליעפ תויהל וכישמי דימתש םיחיטבמ ,תאז תמועל ,םדאו תירש .דחוימה
.םילחי םות רשאכ םג ,םיטסיטואל םירוה םע רשקב ויהיו

םג ןחבואי אמש םיששוח ןיידע םהו םישדוח העבראו הנש ןב תעכ אוה ,רואיל ,ינשה םנב
אל ןיידע אוה לבא ,הניקת תוחתפתה לש םינמיס הארמ רואיל םייתניב .טסיטואכ אוה
דלונ רואילשכ" .הלחתהב הניקת התיה ימות לש תוחתפתהה םגש םירכוז םדאו תירש .רבדמ
ונייה ,םיעדוי ונייה םא" .תירש תרמוא ,"רדסב אל ימות םע והשמש ונעדי אל ןיידע
םגו תמיוסמ הדימב חנזומ רואיל םויהש ןוויכמ םג ,דלי דוע םיאיבמ ונייה אל .םיכחמ
.'?רדסב הז' תלאוש ינא השוע אוהש דעצ לכ .טסיטוא היהי אוה אמש ארונה דחפה ללגב
התא ,רואיל' תעדל הצור ינא ןמזה לכ .ץחל הברה וילע המש ינאו קונית לכה ךסב אוה
."'?טסיטוא התא ,רואיל ?ילמרונ

וחקל ןודנולב השפוחל ועסנשכ .םותב לופיטל םדאו תירש לש םהייח םישדקומ םייתניב
.םיטסיטואל םירוה םע קר רשקב םיאצמנו ,םילבמ םניא םה .לפטמה תווצה לכ תא םתיא
לבקנשכ .שולש-םייתנשל ונלש םייחה תא ונרצע" .םדא רמוא ,"םיילמרונ םייח ונל ןיא"
םישנא רבכ ונחנא .םישנא םתוא היהנ אל רבכש ןבומכ .שדחמ ליחתנ ,הרזחב ונלש דליה תא
."םייחה לכל ראשנש והשמ הז .ברק םלה םע המחלממ רזוחש לייח ומכ הז .םינוש

?רדסב היהי אוה ובש םויה לע םיבשוח םתא -

."םייתרחמ ,רחמ םישוע המ קר םיבשוח .אל ?חיננ ף"לא התיכב ןושארה םויה ,המ" :םדא

?לודג היהישכ היהי אוהש םיצור םתא המו -

יכרוע ,םיאפור ויהי םהלש םידליהש םיצור םישנא .ילמרונ היהיש הצור קר ינא" :םדא
."ליגר דלי יל היהיש הצור ינא .ןיד

?היה המ ול ורפסת -

םירוההש םימעפל םירמוא ,םירגבתמ םהשכ ,םידלי .לכה ול הארנו ואדיו ונל שי" :םדא
ונצמאתה המכ הארי ימותש הווקמ ינא .םתוא ובהא קיפסמ אל וא ,קיפסמ םהל ונתנ אל
."לכה ושע תמאב םה .יתוא ובהא ךכ לכ ךכ לכ תמאב ילש םירוהה ,ואוו' דיגיו

03-6760513 :ימות תתומע לש ןופלטה *


תיטסילוהה הטישה
הנפמ זכרמ תלהנמ ,תילולימ אל תרושקתו יתחפשמ לופיטב החמתמ איה םינולא הנח
.םינש 13 רבכ תמייקש םיטסיטואב לופיטל תילארשי הטישב תדבוע איה .הניפ-שארב

הריבסמ ,"אצמנ אוה ובש בלשלו םיכרצל םאתהב תילופיט תינכות דלי לכל םירפות ונחנא"
ונחנא ,םירבד דמלמש ,סאבולל דוגינב .םיישגר םינוויכל ךלוה לופיטה" ,םינולא
םצעב אוה האנהה ךותמו ,תונהיל דמול אוה הבש ,תיתייווח תכרעמ ךותל דליה תא םיליבומ
.הצקומ רדגב םה םישנועו םיסרפ .הביבסה םע רשקב תויהל ולש היצביטומה תא לידגמ

הנפמ זכרמל תועובש רפסמל ותחפשמ ינב לכ םע עיגמ דלי לכו תיביסנטניא תינכותה"
ולצא םורגל תנמ לעו תכרעממ קלחכ ספתנ ,ונלש ההוזמה טנייצפה אוהש ,דליה .הניפ-שארב
ךותמ ,החפשמה לש היכרצ המ םיקדוב ונחנא דחי .תכרעמה לכ תא תונשל ךירצ ,יונישל
לכתסהל החפשמל םירזוע ונחנא .והשמ תונשל םיצור םה םאהו תלעופ החפשמה םיעינמ וליא
תא תונשל ולכוי םה ילוא זאו ובש לאיצנטופה תא תוארלו םירחא םייפקשמב דליה לע
.יטסילוה לופיטב רבודמ .וילא השיגה

איבהל איה המגמהשכ ,ונתכרדהב לועפל הכישממו התיבה תרזוח החפשמה תועובש המכ ירחא"
."התיא רשקתלו הביבס ה תא ליכהל לכוי ובש בצמל דליה תא


ןפשנירג תטיש
תיסחי רצק ןמזב רוחבל ךירצש ,הרוההו ,םזיטואב לופיטל תובר תוטישו תושיג ןנשי
תונבומ תוחפ תוטישה בור ,סאבול תשיגמ לידבהל .רוחבל םיתעל השקתמ ,המיאתמה השיגב
שקעתמ סאבול .ישגרה ןפה לא לופיטה תא ןווכלו דליה לש ומלועל רבחתהל תושקבמ ןהו
.המ יהיו ,ץוחבש םלועה לא דליה תא איבהל

תוחתפתהב םירוחיאו םיישק םע םידליב תלפטמו תנחבאמ ,תרושקת תיאנילק ,ןומצע יל-יש
םיכרצ םע םידליל םירוה הכירדמו םירוה תוצובק לש החנמ ,רובידו הפש ,תרושקת ,רשק
.ןפשנירג תטישב תלפטמ איה .םידחוימ

רטאיכיספ ,ןפשנירג ילנטס לש ותטיש תא הפידעמ לבא ,סאבול תטישל תדגנתמ הניא ןומצע
תישגר תוחתפתהב רתוי תדקמתמ" ,ןומצע תרמוא ,"וזה השיגה" .תירבה תוצראב םידלי
ונחנא .םדקתהל ליחתיש ידכ וב תולעל ךירצ דליש ישגר םלוס שי .םיסחי תוכרעמבו
איה השיגה .םהל ביגמו םתוא דבעמ ,םייוריג טלוק אוה הבש ךרדהו דלי לכ לע םילכתסמ
.ולש םלועל רבחתהל םדוק םיבייח .חוכב ונמלועל דלי סינכהל רשפא יא .תיביטקארטניא
לש תישגרה תוחתפתהה לע תססובמ אלו קיפסמ השיגר אל ,תינבומ דואמ סאבול לש השיגה
חתפל קר ךירצש םדאכ אלו לולכמכ דליל תסחייתמו רתוי תישונא ןפנשירג תשיג .דליה
.תוינמוימ

ןיב תישגרה תכרעמה לע תוחפ רבדמ אוה .יביטקארטניא תוחפ הברהו השקונ רתוי סאבול"
ילוא םזיטואה .רפו'צ םילבקמ תומדקתה לכ לעו םלוס שי ךרדב ,הרטמ ול שי .דליל הרוהה
."דליה אל הז .דליה לש ישוק הז םזיטואה .דוביאל ךלוה דליה לבא ,סאבול לצא לפוטמ